...podstawowe pojęcia współczesnej mikroekonomii. Omówiono zatem kategorię rynku oraz łączące się z nią bezpośrednio koncepcje popytu, podaży, ceny i równowagi. W rozdziale omówiono również istotne kwestie związane z myśleniem ekonomicznym, sposobami wnioskowania i modelowaniem czy narzędziami analizy ekonomicznej. Podjęto także kwestie rzadkości, rachunku ekonomicznego oraz racjonalności zachowania i własności. Część druga koncentruje się na analizie zachowań podmiotów gospodarujących i składa się z trzech rozdziałów. Rozdział trzeciTeoria konsumenta – zawiera podstawowe elementy współczesnej teorii zachowania konsumenta (gospodarstwa domowego), a także teorii użyteczności w jej kardynalnej i or­dynalnej odmianie. W tej części pracy omówiono również modele interpretujące niekonwencjonalne zachowania konsumpcyjne. W rozdziale czwartymTeoria producenta – zawarto prezentację zasad funkcjonowania firmy jako podmiotu gospodarowania w krótkim oraz długim okresie. Przedstawiono także podstawowe elementy rachunku kosztów oraz znaczenie kosztów i utargów w podejmowaniu decyzji. Całość rozdziału zamyka rozszerzona prezentacja kosztów alternatywnych. W rozdziale piątymTeoria produkcji – przedstawiono pojęcie produkcji i czynników produkcji, modelu unkcji produkcji, jej podstawowe własności oraz omówiono główne elementy sporów, jakie toczą się wokół modelu neoklasycznej funkcji produkcji... [więcej]