...ekorozwoju. Rozdział trzeciPieniądz w gospodarce – zawiera omówienie pojęcia pieniądza, jego roli i funkcji w gospodarce oraz sposobów mierzenia zasobów pieniądza. Przedstawiono w nim również ewolucję form pieniądza i systemu pieniężnego. Rozdział zamyka prezentacja keynesowskiej i neoklasycznej interpretacji problemów popytu na pieniądz i podaży pieniądza oraz ekspansywnej i restrykcyjnej polityki monetarnej. Rozdział czwartyBudżet państwa – jest naturalnym uzupeł­nieniem części pierwszej. Zawiera prezentację pojęcia i funkcji budżetu, dochodów i wydatków budżetowych. Zawiera także omówienie znaczenia systemu podatkowego w gospodarce w oparciu o model krzywej Laffera. Całość zamyka określenie restrykcyjnej i ekspansywnej polityki fiskalnej i jej krytyka. W rozdziale piątymTeoria konsumpcji i oszczędzania – zawarto omówienie różnych koncepcji teorii konsumpcji i oszczędzania, takich jak: tradycyjna keynesowska teoria konsumpcji, teoria relatywnego dochodu, teoria ciągłego dochodu oraz paradoksy pojawiające się w sferze konsumpcji i oszczędzania. Rozdział szóstyTeoria inwestycji – prezentuje pojęcie i rodzaje inwestycji, a także keynesowską i neoklasyczną interpretację procesu inwestowania. Całość zamyka omówienie mechanizmu mnożnika inwestycyjnego i zasady akceleracji. W ostatnim, siódmym rozdziale – Cykl koniunkturalny – zamykającym część pierwszą podręcznika, omówiono pojęcie cyklu koniunkturalnego, jego cechy, przyczyny... [więcej]